Firma Aktualności
Praca przy obróbce drewna niebezpieczna!

Maszyny do drewna znajduj? si? w wykazie maszyn szczególni niebezpiecznych.

Więcej…
 
Wymogi dla pomieszczeń pracy w spawalni

Spawalnia, czy cho?by, stanowisko spawalnicze to nieod??czny element ka?dego zak?adu mechanicznego, metalowego lub us?ug z tego zakresu.

Więcej…
 
BHP w twojej firmie-wymagania dla pracodawców

Konferencja Sielpia - październik 2012

W dniu 11.10.2012 w Sielpi w ośrodku Łucznik odbyło się organizowane przez nas, przy współudziale Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach, spotkanie –konferencja na temat wymagań, stawianych przez odpowiednie przepisy i stosowane normy, pracodawcom i kierujących pracownikami w zakresie postępowań związanych z wypadkami przy pracy i w zakresie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

Trzy wystąpienia wprowadzające do dyskusji wygłosili:

1.mgr inż. Adam Sosnowski – Prezes Ekomiar sp. z o.o. – Kierownik Laboratorium

2. inż. Marek wróblewski – specjalista BHP Ekomiar Laboratorium

3. inż. Jan Kaproń - nadinspektor pracy w OIP Kielce

4. mgr Tomasz Staniec - starszy inspektor pracy w OIP Kielce

Główne tezy wystąpień:

Ad 1. Zostały omówione normy „PN/EN/ISO 17025 – ogólne wymagania dla laboratoriów badawczych i wzorcujących” i „PN/EN/ISO 9612 –akustyka - wytyczne do pomiaru i określenia ekspozycji na hałas w środowisku pracy - metoda techniczna”, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań w zakresie współpracy z klientem. Badanie dokonywane przez akredytowany podmiot stosujący określoną normę zawsze dotyczy tylko sytuacji, miejsca iwarunków w dniu i w momencie pomiarów. Część danych wprowadzanych do obliczeń uzyskuje się od zlecającego w drodze wywiadu wstępnego. Bywa, że zlecający określa te dane niedokładnie, niestarannie lub niezgodnie ze stanem faktycznym, uznając nie mają one istotnego wpływu na wynik. Jednakże procedury badawcze akredytowanego laboratorium skonstruowane są tak, że wszelkie dane, są istotną częścią badania i mogą wyniki pomiaru zafałszować. Pomiary i badania wykonywane są zgodnie z umową zawieraną ze zlecającym, jego wymaganiami i potrzebami, jednakże jeśli w umowie zawarto zapis iż badania wykonuje się wg określonej normy to tego zapisu trzeba przestrzegać Zwrócono bowiem uwagę na fakt, że sprawozdanie z badań wystawiane przez laboratorium może być, w niektórych przypadkach, jedynym dokumentem źródłowym dotyczącym narażenia pracowników na czynniki szkodliwe w zakładzie i w razie konieczności udokumentowania danych np. dla potrzeb określenia składki ubezpieczenia ZUS mogą być przywoływane. Powoduje to konieczność dokładnego określania przez zlecającego badanie, ilości pracowników narażonych na mierzony czynnik, czasu ekspozycji oraz innych danych wymaganych przez normę.

Ad 2 Omówiono główne przyczyny wypadków przy pracy w zakładach ceramicznych i odlewniczych naszego regionu. Przedstawiono zasady postępowania i obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadku. Zestawienie podstawowych danych o wypadkach i ich przyczynach było podstawą do ożywionej dyskusji.

Główne przyczyny wypadków przy pracy i obowiązki pracodawców w sytuacji zaistnienia wypadku.

W omawianym czasie tj. 2011 i 2012r zaistniało 17 wypadków przy pracy w zakładach ceramicznych i odlewniczych w których obsługę bhp prowadzi Ekomiar Laboratorium. Przeprowadzona- na podstawie protokołów powypadkowych - analiza przyczyn 9 wypadków przy pracy zaistniałych w odlewniach i 8 w zakładach produkcji płytek ceramicznych w porównaniu do sytuacji z lat ubiegłych pozwala określić prawidłowości dotyczące charakteru zdarzeń wypadkowych. I tak najczęstsze zdarzenia zanotowane w latach ubiegłych to:

odlewnie - oparzenia ciekłym metalem i zaprószenia oka

ceramika - pochwycenia palców przez paski klinowe i skaleczenia pękniętymi płytkami czyli wypadki zaistniałe bezpośrednio podczas produkcji odlewów czy płytek

Obecnie zarówno w odlewniach jak i w zakładach płytek najczęstsze wypadki to złamania kości, przytłuczenia i skaleczenia kończyn powstałe głównie podczas prac remontowych i transportowych i tak :

Odlewnie

 

Oparzenie ciekłym metalem

1

Podczas zalewania formy niedokładnie uszczelnionej

Złamania kości przytłuczenia zgniecenia palców dłoni

3

Podczas remontów maszyn

2

Regulacje i drobne naprawy urządzeń produkcyjnych

Przytłuczenia stopy ciężkimi przedmiotami

3

Podczas ręcznych prac transportowych

 

Zakłady ceramiki

 

Pochwycenie przez pasek klinowy

1

Zdejmowanie płytki z linii szkliwierskiej

Złamania kości przytłuczenia kończyn

3

Podczas ręcznych prac transportowych lub z udziałem urządzeń transportu bliskiego

Skaleczenia rany powierzchowne palców rąk

2

Podczas remontów i regulacji urządzeń bez ich wyłączenia

Skręcenia , zwichnięcia stopy

2

Poruszanie się , pośpiech

 

Przyczyny wypadków:

Odlewnie

 

Tolerowanie przez nadzór niewłaściwych metod pracy lub odstępstw od przepisów i zasad bhp

6

 

Nieznajomość lub lekceważenie ryzyka zawodowego

4

 

Niewłaściwa koncentracja uwagi i wymuszony lub niepotrzebny pospiech

4

 

Niewłaściwe operowanie ręka w strefie niebezpiecznej

4

Wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożeń

Niewłaściwe samowolne wykonywanie pracy

3

Niestosowanie się do instrukcji

Niewłaściwa organizacja ręcznych prac transportowych

3

Transport i odbiór odlewów

Niestosowanie lub nieodpowiednie ochrony osobiste / buty, rękawice/

2

Podczas transportu i napraw

Nieszczelność formy odlewniczej

1

Niedokładne zabezpieczenie klamrami

 

Ceramika

 

Niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanych czynnościach i zaskoczenie zdarzeniem

6

 

Tolerowanie przez nadzór odstępstw od przepisów

i zasad bhp oraz niewłaściwych metod pracy

6

 

Niewłaściwe operowanie ręką w strefie zagrożenia

5

Wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożeń wyłączenia maszyny

Wymuszony lub zbędny pośpiech

5

Niewłaściwa koncentracja uwagi

Nieznajomość lub lekceważenie ryzyka zawodow

5

 

Nieskuteczne lub zdemontowane osłony

4

Przeszkadzające i opóźniające prace

Nieznajomość lub brak instrukcji, procedur

2

 

Niewłaściwa sygnalizacja

1

 

 

 

Za wypadki przy pracy odpowiedzialność ponoszą przede wszystkim :

Pracodawcy

- przyczyny organizacyjne i techniczne wynikające z wyposażenia i stanu technicznego maszyn i urządzeń w zakładzie pracy

- organizacyjne w zakresie opracowania i informacji o ryzyku zawodowym i szkoleń bhp

- egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad bhp

 

Osoby kierujące pracownikami bezpośredni dozór -

- w zakresie organizacji stanowisk pracy i przygotowanie oraz przebieg procesu technologicznego

- stan i sprawność środków ochrony zbiorowej oraz

- stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego

- stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej

-egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad bhp

Pracownicy bezpośrednio wykonujący pracę są także odpowiedzialni za bezpieczeństwo ale często lekceważą to i uważają, że bhp to nie ich sprawa a kierownictwa i służby bhp

Unikają wypadków przy pracy chroniąc się instynktownie przed zagrożeniami lub znając je z informacji o ryzyku zawodowym. / stosowanie ochron indywidualnych/

Pewną poprawę sytuacji daje odpowiedni nadzór bezpośrednich przełożonych którzy mają możliwość motywowania pracowników poprzez:

- konsekwentne egzekwowanie przestrzegania przepisów bhp

- kary dyscyplinarne,

- strach przed utratą pracy za stosowanie niebezpiecznych metod pracy

 

Lepsze wyniki w tym zakresie dają długofalowe działania motywacyjne poprzez

- Szkolenia i odpowiednią informację o ryzyku zawodowy

- Wzajemna pomoc pracowników w poprawianiu warunków pracy

- Wiedza i kształtowanie kultury pracy

Wnioski i zalecenia

- Wyeliminować przyczyny i niepotrzebny lub wymuszony pośpiech w pracy

- Zwrócić uwagę na bezpieczeństwo podczas wykonywania ręcznych prac transportowych

- Wyeliminować przypadki wykonywania drobnych regulacji i napraw bez wyłączenia maszyny i usunięcia widocznych zagrożeń

-Wzmóc nadzór bezpośrednich przełożonych nad sposobem wykonywania prac a szczególnie przestrzegania instrukcji i stosowania bezpiecznych metod pracy

- Doskonalić i egzekwować stosowanie środków ochrony indywidualnej

Ad3 i 4. Przedstawiono wyniki kontroli przeprowadzanych przez inspektorów Inspekcji Pracy w zakładach naszego regionu. Omówiono najczęstsze przyczyny wypadków oraz najbardziej rażące naruszenia przepisów BHP i prawa pracy. Ilustrując materiałami fotograficznymi przedstawiono zagrożenia występujące w zakładach odlewniczych i ceramicznych. Zwrócono uwagę na konieczność wyposażenia pracowników w odpowiednią, zgodną z przepisami, odzież ochronną .Szczególne warunki pracy w odlewni – zagrodzenie oparzeniem ciekłym metalem – wymagają szczególnego nadzoru w tym zakresie.

Wystąpienia wstępne stanowiły podstawę do dyskusji, której przebieg , długotrwałość i poziom merytoryczny pozwala sądzić o dużym zaangażowaniu uczestników w potrzebę ciągłego podnoszenia stanu bezpieczeństwa pracy w swoich firmach.